Гимназија је средња школа општег образовања у четворогодишњем трајању која ученике припрема за даље образовање на високошколским установама, тј. припрема их за универзитетско образовање. Током вишевековног постојања, ова врста школе је пролазила кроз многобројне реформе које су доприносиле унапређивању општег средњег образовања и васпитања.

Од школске 2018/2019. године гимназија, као средња школа, улази у нови реформски циклус који је усмерен на развој компетенција ученика а ради њиховог личног и професионалног развој и оспособљавања да одговорно и ефикасно одговоре на изазове савременог света.

 

ШТА ЈЕ НОВО У ГИМНАЗИЈИ?

План наставе и учења за први разред гимназије који подразумева обавезне наставне предмете и изборне програме. Настава једног броја наставних предмета реализоваће се путем часова терорије и вежби

Програм наставе и учења за први разред гимназије је усмерен на развијање компетенција ученика и њихово оспособљавање да у реалној животној ситуацији, оно што је научено, што се темeљи на знању примене, употребе одговорно, ефикасно и умешно.

Развој компетенција доприноси и развоју вештина неопходних за живот у XXI веку и то: вештине учења које подразумевају критичко и креативно мишљење, комуникацију и сарадњу; писменост која подразумева информациону, медијску, технолошку, финансијску, грађанску и здравствену писменост; животне вештине доприносе бољем квалитету живота и професионалне каријере.

Реализација програма наставе и учења усмерена на:

  • ученика и учење путем откривања, истраживања, рада на пројекту, самосталног и групног рада, дебатовања, вршњачког учења, размене искуства, самопроцењивања и др.
  • међупредметни приступ настави и учењу који превазилази границе појединачних наставних предмета и у коме се појединачни наставни садржаји организују, повезују у смислене целине;

Вредновање постигнућа ученика у циљу веће мотивисаности за учење и напредовања, вредновање применом различитих техника и употребом разноврсних инструмената за вредновање.

Општа матура на државном нивоу која ученику омогућава наставак школовања на наредном, универзитетском нивоу.

 

КОЈА ЈЕ ДОБИТ ЗА УЧЕНИКА?

⇨Развијање вештина неопходних за живот и рад у XXI веку;

⇨Припрема за наставак школовања и живот и рад у времену брзих научних, техничких и технолошких промена;

⇨Већа мотивација за учењем;

⇨Усмеравање ученика ка избору будућег занимања.

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕ

         Већа изборност је једна од новина у општем средњем образовању и васпитању. Она подразумева већи број изборних програма које школа нуди ученицима.

Изборни програми су интердисциплинарног карактера и доприносе припреми ученика за: избор будућег занимања; брзо и лако прилагођавање честим променама које су одлика савременог света; боље разумевање света у коме живе. Омогућавају ученицима стицања и развијања знања и умења из области које до сада нису биле дефинисане наставним плановима и програмима а у циљу задовољавања њихових интересовања и потреба.

            Реализују се у оквиру фонда од 37 часова на годишњем нивоу, путем различитих активности а на основу договора наставника и ученика. Настава ових програма се остварује првенствено путем откривања, истраживања, рада на пројекту, презентације резултата истраживања, дискусије и дебате. Постигнућа ученика у свим изборним програмима (сем верске наставе и грађанског васпитања) вреднују се бројчаном оценом.

У првом разреду гимназије ученик је у обавези да изабере 4 изборна програма и то:

Грађанско васпитање, програм који се реализује у свим разредима гимназије.

ИЛИ

Верска настава, програм који се реализује у свим разредима гимназије.

У складу са законским одредбама, ученик је у обавези да изабере један од ова два изборна програма и уколико жели, закон му омогућава да једанпут у току циклуса (гимназијског образовања) промени изборни програм.

Други страни језик – ученик наставља да учи језик који је учио у основној школи као други страни језик (језик који је почео да учи у петом разреду основне школе) уколико се може формирати група од 15 ученика. Настава и учење овог изборног програма се реализује у свим разредима гимназије а постигнућа ученика се формативно и сумативно (бројчано) вреднују.

Од шест програма који су дефинисани Правилником о плану и програму наставе и учења у првом разреду гимназије, школа бира четири програма а ученици од та четири бирају два програма. Програме за које се ученик определио да учи у првом разреду може да настави у другом разреду ИЛИ да их замени за друга два програма ИЛИ  да замени само један програм. Програме које ученик изабере у трећем разреду гимназије уче се две школске године и не постоји могућност замене.

 

КОЈИ ПРОГРАМИ СЕ НУДЕ ШКОЛАМА И УЧЕНИЦИМА?

Језик, медији и култура – изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

Појединац, група и друштво – изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

Здравље и спорт изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије осим за ученике гимназија/ одељења усмерених на спорт. Циљ овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

Образовање за одрживи развој је изборни програм који се ученицима нуди у свим разредима гимназије. Циљ учења овог програма је оспособљавање ученика за критички, активан и одговоран однос према себи, природном и друштвеном окружењу а на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења.

Примењене науке – изборни програм који се учи у свим разредима општег средњег образовања и васпитања у циљу развијања компетенција ученика, посебно писмености – научне и технолошке писмености. У трећем разреду гимназије овај изборни програм се дели на примењене науке усмерене ка медицини и примењене науке усмерене ка техници и технологији.

Уметност и дизајн је изборни програм који се учи у свим разредима гимназије а у циљу развијања осетљивости за естетику, креативност, стварање и изражавање у различитим формама и медијима, као и стварање навике за укључивање у уметничке и културне догађаје у заједници.