Поштовани родитељи,

обавештавамо вас  о организацији наставе Гимназије „Исидора Секулић“,  у школској 2020/21.години  од 27.11.2020.  по допису број  611-00-00360/2/2020-03.

  1.  Организовање образовно-васпитног  рада  у оквиру  другог  нивоа  
    1. Сви облици наставе  и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији  изводи се на даљину. На овај начин се остварује већа епидемиолошка безбедност  за све актере у образовно  васпитном процесу. Постоје три нивоа наставе на  даљину.

За ученике наше гимназије други ниво  наставе на даљину  ће се реализовати путем видео конференцијских алата ( Googl Meet, platforma Skype, Viber, Zoom ) као и други алати са сличним функционалностима.

Директор и стручни сарадници  прате наставу и имају приступ виртуалним учионицама , часовима на даљину  и врше педагошко-инструктивни надзор и пружају саветодавну подршку  наставницима.

  1. Планирање и реализација редовне наставе

Настава  на даљину ће бити реализована по редовном распореду часова пре подне од 9.

Субота и недеља су нерадне. 

Ученик који из оправданих разлога не може пратити наставу на даљину, о томе обавештава разредног старешину а старешина одељенско веће.

Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање применом ученичких  постинућа  ( формално и сумарно ) применом савремене информационе-комуникационе технологије.

Наставник је аутономан у планирању  оцењивања.

Наставник одлучује да ли писмене задатке , планиран у наредном периоду може реализовати путем наставе на даљину.

Ако није могуће, час се може реализовати у другом полугодишту водећи рачуна о равномерном распореду писмениг и контролних провера.

  1. Оцењивање ученика

Изменом и допуном Правилника о оцењивњу ученика у средњој школи дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири.

При извођењу закључне оцене за крај  првог  полугодишта потребно узети у обзир све оцене.

Оцена је јавна и наставник је образлаже.

Уколико ученик сматра да има елемената за  већу закључну оцену у договору са наставником, ученик може одговарати у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема оцену из оправданих разлога (болест, изолација…), може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту је потребно планирати рад са овим учеником.

  1. Завршетак првог полугодишта

             Према упутству прво полугодиште се завршава 18.12.2020. (петак)

 У Новом Саду  27.11.2020.                                                                                                        Директор

                                                                                                                                       мр  Ружица Вукобратовић